Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed skorzystaniem z tej witryny internetowej intaleo.glass („Witryna”). Uzyskanie dostępu do Witryny i korzystanie z niej oznacza, że ​​użytkownik („Użytkownik”) akceptuje niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków użytkowania, nie korzystaj z tej Witryny.

Niniejsza Witryna jest obsługiwana, a niniejsze Warunki korzystania zostały wydane przez intaleo.glass („intaleo.glass”, „my”, „nas”, „nasz”).

intaleo.glass może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki użytkowania poprzez aktualizację tego wpisu. Jesteś związany wszelkimi takimi zmianami i dlatego powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć aktualne warunki, którymi jesteś związany.

Cel i zawartość strony internetowej

Wszystkie informacje i materiały na tej stronie są prezentowane wyłącznie w celu dostarczenia ogólnych informacji i promocji produktów intaleo.glass. Takie informacje i materiały nie stanowią ofert na produkty intaleo.glass lub oficjalnych sprzedawców detalicznych lub innych osób trzecich, ani nie stanowią porady lub innej instrukcji dotyczącej korzystania z produktów intaleo.glass.

Niniejsza Witryna może zawierać informacje o produktach i usługach intaleo.glass na całym świecie, z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji. Odniesienie do produktu lub usługi intaleo.glass nie oznacza, że ​​taki produkt lub usługa są lub będą dostępne w Twojej lokalizacji.

Prawa własności intelektualnej

Niniejsza Witryna wraz z wszelkimi informacjami, tekstem, obrazami, zdjęciami, klipami audio i wideo, projektami, grafiką, logo, symbolami, nazwami, oznaczeniami produktów i firm, a także całym oprogramowaniem zawartym w tej Witrynie i wszystkimi innymi plikami oraz ich wyborem i aranżacji („Zawartość Witryny”), podlegają ochronie prawnej, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych i wzorów, posiadanych przez intaleo.glass, jej podmioty stowarzyszone, użytkowników lub licencjodawców, przy czym wszelkie prawa są zastrzeżone. Żadna Treść Witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, oprawiana, reprodukowana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana, przesyłana lub sprzedawana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody intaleo.glass , z wyjątkiem tego, że powyższe nie ma zastosowania do własnych Treści Użytkownika, które legalnie zamieszczasz w Serwisie. Ponadto żadne treści cyfrowe nie mogą być kopiowane do innych programów bez uprzedniej pisemnej zgody intaleo.glass.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i Treści Witryny i korzystanie z nich oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści Witryny, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp wyłącznie w celu do użytku osobistego, niekomercyjnego, pod warunkiem, że zachowasz wszystkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności w stanie nienaruszonym. Z wyjątkiem własnych Treści użytkownika, nie wolno przesyłać ani ponownie publikować Treści Witryny w żadnej witrynie internetowej, intranetowej lub ekstranetowej ani włączać tych informacji do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji, a jakiekolwiek inne wykorzystanie Treści Witryny jest surowo zabronione. Taka licencja podlega niniejszym Warunkom użytkowania i nie obejmuje korzystania z eksploracji danych, robotów ani podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Zawartości Witryny w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej pisemnej zgody intaleo.glass, jest surowo zabronione i spowoduje unieważnienie licencji udzielonej w niniejszym dokumencie. Takie nieautoryzowane użycie może również naruszać obowiązujące przepisy, w tym między innymi prawa autorskie i znaki towarowe oraz obowiązujące przepisy i statuty dotyczące komunikacji. O ile wyraźnie nie określono w niniejszym dokumencie, żadne postanowienie niniejszych Warunków użytkowania nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji na prawa własności intelektualnej.

„PIXIO” i inne znaki towarowe, logo, znaki, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty, nazwy usług i inne znaki (łącznie „Znaki towarowe”) wyświetlane w tej Witrynie podlegają znakowi towarowemu i innym prawom intaleo.glass lub jej podmiotów stowarzyszonych. Znaki towarowe intaleo.glass nie mogą być używane, w tym jako część znaków towarowych i/lub jako część nazw domen, w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą w jakikolwiek sposób, który może wprowadzać w błąd i nie może być kopiowany, imitowany ani wykorzystane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody intaleo.glass. Używanie/niewłaściwe używanie Znaków Towarowych wyświetlanych na tej Witrynie lub jakiejkolwiek innej Treści Witryny, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach użytkowania, jest surowo zabronione.

Zastrzeżenie

Chociaż intaleo.glass dokłada uzasadnionych starań, aby umieszczać w tej Witrynie dokładne i aktualne informacje, intaleo.glass nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Treści Witryny, które są dostarczane „tak jak są”. W szczególności intaleo.glass nie gwarantuje ani nie oświadcza, że ​​korzystanie z Treści Witryny nie będzie naruszać praw osób trzecich, które nie są własnością ani nie są powiązane z intaleo.glass.

intaleo.glass nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inną własność w związku z Twoim dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem Witryny lub przez Ciebier pobieranie jakichkolwiek materiałów, danych, tekstu, obrazów, wideo lub audio z tej Witryny.

intaleo.glass zastrzega sobie prawo do przerwania lub przerwania dowolnej lub wszystkich funkcji tej Witryny. intaleo.glass nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwanie lub przerwanie jakiejkolwiek lub wszystkich funkcji tej Witryny, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem działań lub zaniechań intaleo.glass lub jakiejkolwiek innej firmy stowarzyszonej z intaleo.glass, lub osoby trzeciej.

Materiały w tej Witrynie, w tym wszelkie informacje, mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. intaleo.glass zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek i/lub ulepszeń takich materiałów (w tym informacji) oraz produktów i programów opisanych w takich informacjach, w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Linki do i z innych stron internetowych

Ponieważ intaleo.glass nie ma kontroli i nie popiera żadnej z witryn, do których podłączona jest ta Witryna, oraz ponieważ firma intaleo.glass nie sprawdziła żadnej lub wszystkich witryn, z którymi ta Witryna jest połączona, potwierdzasz, że intaleo.glass jest nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron poza witryną lub jakichkolwiek innych witryn połączonych z niniejszą Witryną. Odpowiedzialność za dostęp do stron poza witryną i powiązanych witryn stron trzecich spoczywa wyłącznie na Tobie.

Twoje łącze do tej Witryny, stron poza witryną lub innych witryn odbywa się na własne ryzyko. Korzystając z takich linków, rozumiesz, że oświadczenie prawne i polityka prywatności każdej witryny, do której prowadzą linki, będą miały zastosowanie i mogą różnić się od zasad intaleo.glass. Jeśli chcesz połączyć się z tą Witryną, możesz to zrobić tylko na podstawie linku do strony głównej, ale nie powielaj jej i z zastrzeżeniem poniższych warunków.

Ramkowanie tej witryny przez witryny lub elementy witryn stron niebędących częścią intaleo.glass jest niedozwolone. Zabronione jest również umieszczanie linków in-line lub innego sposobu umieszczania części tej witryny na stronach podmiotów niebędących częścią intaleo.glass.

Dostęp serwisowy

Chociaż intaleo.glass dokłada wszelkich starań, aby ta Witryna była zwykle dostępna 24 godziny na dobę, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Witryna ta jest niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres.

Dostęp do tej Witryny może zostać czasowo zawieszony bez powiadomienia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn niezależnych od intaleo.glass.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo i z wyjątkiem szkód spowodowanych przez umyślne lub rażące niedbalstwo, intaleo.glass oraz wszelkie inne spółki należące do grupy intaleo.glass, w tym członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy lub agenci którejkolwiek z nich, wykluczają wszelką odpowiedzialność i odpowiedzialność za jakąkolwiek kwotę lub rodzaj strat lub szkód, które mogą wyniknąć po stronie użytkownika lub osoby trzeciej (w tym między innymi za wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody lub utratę dochodów, zysków, wartości firmy lub danych ) w związku z niniejszą Witryną w jakikolwiek sposób lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z niniejszej Witryny, jakichkolwiek witryn internetowych, do których prowadzą linki z Witryną lub materiałów na takich witrynach, w tym między innymi strat lub szkód z tytułu wirusom, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność w związku z Twoim dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem tej Witryny lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów z Witryny lub jakichkolwiek witryn połączonych z niniejszą Witryną.

Prywatność

Dbamy o Twoją prywatność i ochronę Twoich danych osobowych. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

Różnorodny

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez intaleo.glass jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły rozdziałów w niniejszych Warunkach użytkowania służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych.

Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wpływa ani nie osłabia w żaden sposób ważności, legalności i wykonalności pozostałych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie.

Niniejsze Warunki użytkowania będą interpretowane i regulowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. W zakresie dozwolonym przez prawo, właściwe sądy w miejscu siedziby intaleo.glass będą miały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania oraz korzystania przez Państwa z niniejszej Witryny, z zastrzeżeniem intaleo.glass”. prawo do ścigania użytkownika w miejscu jego zamieszkania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, napisz na adres sales@intaleo.glass.