Před použitím této webové stránky intaleo.glass (dále jen „webová stránka“) si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky použití. Přístup na webové stránky a jejich používání znamená, že vy (dále jen „Uživatel“) přijímáte tyto Podmínky používání. Pokud tyto Podmínky používání nepřijmete, nepoužívejte tyto webové stránky.

Tuto webovou stránku provozuje a tyto Podmínky použití vydává intaleo.glass („intaleo.glass“, „my“, „nás“, „naše“).

intaleo.glass může kdykoli revidovat tyto Podmínky použití aktualizací tohoto příspěvku. Jste vázáni všemi takovými revizemi, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste si přečetli aktuální podmínky, jimiž jste vázáni.

Účel a obsah webu

Veškeré informace a materiály na této webové stránce jsou prezentovány výhradně za účelem poskytování obecných informací a propagace produktů intaleo.glass. Tyto informace a materiály nepředstavují nabídky produktů intaleo.glass nebo oficiálních prodejců či jiných třetích stran, ani nepředstavují rady nebo jiné pokyny k použití výrobků intaleo.glass.

Tyto webové stránky mohou obsahovat informace o celosvětových produktech a službách intaleo.glass, z nichž ne všechny jsou dostupné na každém místě. Odkaz na produkt nebo službu intaleo.glass neznamená, že takový produkt nebo služba jsou nebo budou dostupné ve vaší lokalitě.

Práva k duševnímu vlastnictví

Tato webová stránka spolu s veškerými informacemi, textem, obrázky, fotografiemi, audio a video klipy, návrhy, grafikou, logy, symboly, názvy, produktovými a firemními označeními, jakož i veškerým softwarem obsaženým na této webové stránce a všemi ostatními soubory a jejich výběr a uspořádání (dále jen „Obsah webových stránek“), podléhají právní ochraně, zejména autorským právům, právům k ochranným známkám a designům, které vlastní společnost intaleo.glass, její přidružené společnosti, její uživatelé nebo její poskytovatelé licencí se všemi právy vyhrazenými. Žádný obsah webových stránek nesmí být upravován, kopírován, distribuován, zarámován, reprodukován, znovu publikován, stahován, zobrazován, zasílán, přenášen nebo prodáván v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, zcela nebo částečně, bez předchozího písemného souhlasu intaleo.glass. , kromě toho, že výše uvedené se nevztahuje na váš vlastní uživatelský obsah, který legálně zveřejňujete na webových stránkách. Navíc žádný digitální obsah nesmí být kopírován do jiných programů bez předchozího písemného souhlasu intaleo.glass.

Za předpokladu, že máte nárok na používání webové stránky, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání webové stránky a obsahu webové stránky a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části obsahu webové stránky, ke které jste řádně získali přístup, pouze pro vaše osobní, nekomerční použití, za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva nebo jiná vlastnická upozornění nedotčená. S výjimkou vlastního uživatelského obsahu nesmíte nahrávat nebo znovu publikovat obsah webových stránek na jakékoli internetové, intranetové nebo extranetové stránce ani začleňovat informace do jakékoli jiné databáze nebo kompilace a jakékoli jiné použití obsahu webových stránek je přísně zakázáno. Taková licence podléhá těmto Podmínkám použití a nezahrnuje použití jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných metod shromažďování nebo získávání dat. Jakékoli použití webových stránek nebo obsahu webových stránek jinak, než jak je zde výslovně povoleno, bez předchozího písemného povolení intaleo.glass, je přísně zakázáno a ukončí zde udělenou licenci. Takové neoprávněné použití může také porušovat platné zákony včetně, bez omezení, zákonů o autorských právech a ochranných známkách a příslušných komunikačních předpisů a zákonů. Pokud zde není výslovně uvedeno, nic v těchto Podmínkách použití nelze vykládat tak, že uděluje jakoukoli licenci k právům duševního vlastnictví.

„PIXIO“ ​​a další ochranné známky, loga, znaky, záhlaví stránek, ikony tlačítek, skripty, názvy služeb a další značky (souhrnně „ochranné známky“) zobrazené na této webové stránce podléhají ochranným známkám a dalším právům intaleo.glass nebo jejích přidružených společností. Ochranné známky intaleo.glass nelze používat, a to ani jako součást ochranných známek a/nebo jako součást názvů domén, ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit zmatek a nelze je kopírovat, napodobovat nebo použity, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu intaleo.glass. Vaše používání / zneužití ochranných známek zobrazených na této webové stránce nebo jakéhokoli jiného obsahu webových stránek, s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách použití, je přísně zakázáno.

Zřeknutí se odpovědnosti

Zatímco intaleo.glass vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby na této webové stránce zahrnul přesné a aktuální informace, intaleo.glass neposkytuje žádné záruky ani prohlášení s ohledem na obsah webových stránek, který je poskytován „tak, jak je“. Společnost intaleo.glass zejména nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše používání obsahu webových stránek neporuší práva třetích stran, které nevlastní ani nejsou s intaleo.glass spojeny.

intaleo.glass nepřebírá žádnou odpovědnost a nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo viry, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek z důvodu vašeho přístupu, používání nebo procházení webových stránek nebo stahováníjakýchkoli materiálů, dat, textu, obrázků, videa nebo zvuku z této webové stránky.

intaleo.glass si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit kteroukoli nebo všechny funkce této webové stránky. intaleo.glass nepřijímá žádnou odpovědnost ani neručí za jakékoli přerušení nebo přerušení jakékoli nebo všech funkcí této webové stránky, bez ohledu na to, zda je to výsledek jednání nebo opomenutí intaleo.glass nebo jakékoli jiné přidružené společnosti intaleo.glass, nebo třetí strany.

Materiály na této webové stránce, včetně jakýchkoli informací, mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. intaleo.glass si vyhrazuje právo provádět změny, opravy a/nebo vylepšení těchto materiálů (včetně informací) a produktů a programů popsaných v těchto informacích, a to kdykoli bez upozornění.

Odkazy na a z jiných webových stránek

Protože intaleo.glass nemá žádnou kontrolu a nepodporuje žádnou ze stránek, na které je tato webová stránka propojena, a protože intaleo.glass nekontrolovala žádné nebo všechny stránky, na které je tato webová stránka propojena, berete na vědomí, že intaleo.glass je nenese odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek mimo stránky nebo jakýchkoli jiných stránek spojených s touto webovou stránkou. Odpovědnost za přístup na stránky mimo web a na propojené weby třetích stran spočívá výhradně na vás.

Vaše odkazování na tento web, stránky mimo web nebo jiné weby je na vaše vlastní riziko. Využitím jakýchkoli takových odkazů berete na vědomí, že budou platit právní prohlášení a zásady ochrany osobních údajů jakékoli odkazované stránky, které se mohou lišit od zásad intaleo.glass. Pokud byste chtěli odkazovat na tuto webovou stránku, můžete tak učinit pouze na základě odkazu na domovskou stránku, ale nereplikovat ji, a za následujících podmínek.

Rámování těchto webových stránek stránkami nebo prvky stránek stran, které nejsou součástí intaleo.glass, není povoleno. In-line linkování nebo jakýkoli jiný způsob začlenění částí této webové stránky na stránky stran, které nejsou součástí intaleo.glass, je rovněž zakázáno.

Servisní přístup

I když se intaleo.glass snaží zajistit, aby tato webová stránka byla běžně dostupná 24 hodin denně, nenese žádnou odpovědnost, pokud bude tato webová stránka z jakéhokoli důvodu nedostupná kdykoli nebo po jakoukoli dobu.

Přístup na tuto webovou stránku může být dočasně a bez upozornění pozastaven v případě selhání systému, údržby nebo opravy nebo z důvodů, které intaleo.glass nemůže ovlivnit.

Omezení odpovědnosti

V míře povolené zákonem a s výjimkou škod způsobených úmyslem nebo hrubou nedbalostí, intaleo.glass a jakákoli jiná společnost skupiny intaleo.glass, včetně úředníků, ředitelů, zaměstnanců, akcionářů nebo zástupců kterékoli z nich, vylučují veškerou odpovědnost a odpovědnost za jakoukoli částku nebo druh ztráty nebo škody, která může vzniknout vám nebo třetí straně (včetně, bez omezení, jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody nebo jakékoli ztráty příjmu, zisků, dobrého jména nebo dat ) v souvislosti s touto webovou stránkou jakýmkoli způsobem nebo v souvislosti s používáním, nemožností použití nebo výsledky používání této webové stránky, jakýchkoli webových stránek propojených s touto webovou stránkou nebo materiálů na takových webových stránkách, včetně, ale nikoli výhradně, ztráty nebo poškození virům, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, software, data nebo jiný majetek z důvodu vašeho přístupu na tuto webovou stránku, jejího používání nebo procházení této webové stránky nebo stahování jakéhokoli materiálu z webové stránky nebo jakýchkoli webových stránek propojených s touto webovou stránkou.

Soukromí

Záleží nám na vašem soukromí a ochraně vašich osobních údajů. Klikněte sem a přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů.

Smíšený

Neschopnost intaleo.glass uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek použití nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Názvy sekcí v těchto Podmínkách použití slouží pouze pro pohodlí a nemají žádný právní ani smluvní účinek.

Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek použití nijak neovlivňuje ani nenarušuje platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení zde obsažených.

Tyto Podmínky použití budou vykládány a řízeny v souladu s právem USA. V rozsahu povoleném zákonem budou mít příslušné soudy v místě sídla intaleo.glass výhradní jurisdikci ve vztahu k jakémukoli sporu vyplývajícímu z těchto Podmínek použití a vašeho používání této webové stránky, s výhradou intaleo.glass‘ s právem stíhat uživatele v místě jeho bydliště.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, napište na sales@intaleo.glass.